Klachten Regeling

Heb je een klacht? Er zijn verschillende manieren waarop je bij ons terecht kunt komen.

  1. Via je cogroepvertegenwoordiger, die jouw klacht ter sprake brengt in de Ko-Raad ALV. Het voordeel is dat we meteen bij andere vertegenwoordigers kunnen nagaan of zij dat probleem in hun cogroep ook hebben gesignaleerd. Eventueel kan een cogroepvertegenwoordiger ook contact namens jou opnemen via de mail.
  2. Je kunt ons ook rechtstreeks via de mail bereiken via koraad.rha@radboudumc.nl of via het contactformulier op de website.

Jouw klacht wordt altijd anoniem besproken, zowel tijdens de ALV als in de Ko-Raad mail. We bespreken de klacht tijdens de bestuursvergadering met het OMT-2 en beslissen vervolgens wat er voor actie ondernomen zal worden.

Het is van belang dat je de klachten, op- of aanmerkingen op een coschap altijd doorspeelt naar de Ko-Raad, direct of via je cogroepvertegenwoordiger, ook al heb je reeds zelf actie ondernomen. Alleen dan krijgen we als Ko-Raad een overzicht van de problemen die spelen en kunnen we tijdens de driemaandelijkse evaluaties de structurele problemen indentificeren en hierop actie ondernemen. Laat het dus niet bij de enquête van het IWOO die je aan het einde van iedere episode invult!

klachtenflowchart

Klachten Regeling