Overlegstructuren

OMT2  

Het Onderwijs Management Team voor de masterfase (OMT2) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsprogramma geneeskunde. Het OMT2 houdt zich in het kader daarvan onder meer bezig met de planning en de logistiek van de coschappen. Het OMT2 bestaat uit 3 studenten, 3 docenten, een voorzitter en een secretaris.

De Ko-Raad vergadert twee maal per maand met het OMT2 waarbij terugkerende problemen worden besproken. Daarnaast is er tweemaal per maand een OMT vergadering waarin onder andere acute voorvallen, evaluaties en praktische problemen worden besproken. Elk jaar wordt elke episode geëvalueerd en worden met de coördinator verbeterpunten geformuleerd naar aanleiding jullie opmerkingen en aan de hand van de resultaten van de enquêtes die coassistenten na iedere episode invullen.

De huidige studentleden van het OMT-2 zijn: Nadia Himantono, Ferhat Beyaz en Britt van Ruijven.

Mail gerust voor opmerkingen of vragen!  E-mail: studentledenomt2.rha@radboudumc.nl

IMS

Vanuit de Ko-raad in Nijmegen is in 1989 het initiatief genomen om een landelijk overleg op te starten van coassistenten- vertegenwoordigers. Hieruit is het Landelijk Overleg Co-Assistenten ontstaan, waarin coassistenten van alle Nederlandse faculteiten zijn vertegenwoordigd. In 2018 is het LOCA gefuseerd met het LMSO (voor de bachelorstudenten) en samen staan ze nu bekend als IMS (Interfacultair Medisch Studentenoverleg).

Doelstellingen zijn de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, informatie uitwisselen tussen coassistent-vertegenwoordigers om problemen te signaleren die zich bij de verschillende medische faculteiten voordoen en deze problemen onder de aandacht brengen bij landelijke organisaties. Agendapunten zijn bijvoorbeeld de rechtspositie van de coassistent, stagevergoedingen en capaciteitsproblemen.

Voor meer info kijk op de site van IMS.

De studentassessor

De studentassessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De studentassessor onderhoudt ook de contacten met organisaties op universitair en landelijk niveau. Voor suggesties, vragen of klachten omtrent facultaire zaken kunnen studenten te allen tijde contact opnemen met de assessor via assessor.rvb@radboudumc.nl.

De assessor onderhoudt contacten met diverse organen binnen de faculteit, waaronder studieverenigingen en studenten uit opleidingscommissies en –besturen. Samen met de assessoren van de andere faculteiten binnen de universiteit heeft hij tevens zitting in het College van Assessoren (CvA). Op landelijk niveau vindt er overleg plaats met assessoren en studentenraden van de andere medische faculteiten via het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) en het Biomedisch Studenten Overleg (BMSO).

Organogram Medezeggenschap

Voor een overzicht van alle medezeggenschapsorganen en hun onderlinge relaties, zie Organogram-Medezeggenschap.pdf. Dit is ter verduidelijking van de organisatiestructuur van de medezeggenschap en studenten-inspraak.

Overlegstructuren