Kwaliteit coschappen

Cogroepvertegenwoordiger

Tijdens het eerste coschap Algemene Introductie Master (cAIM) wordt een moment geroosterd waarin coassistenten informatie krijgen over de Ko-Raad. In dit onderwijsmoment worden coassistenten aangewezen tot cogroep vertegenwoordiger (CVT’er). Om alle stemmen van de coassistenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, streven wij naar drie tot vier cogroepvertegenwoordigers per cogroep. De cogroep beslist zelf wie dit zijn. De vertegenwoordigers inventariseren maandelijks feedback over de episode van de afgelopen maand en brengen deze in tijdens de maandelijkse ALV op de derde maandag van de onderwijs-/coschap-maand.

De cogroep vertegenwoordigers koppelen na afloop van de ALV de belangrijkste mededelingen en eventuele vragen vanuit de Ko-Raad terug naar hun cogroep.

  • Episode 8: Seniorcoschap (3 maanden)
  • Keuzecoschap (3 maanden). Je kunt deze driemaanden gebruiken om op meerdere plekken coschap te lopen.
  • Wetenschappelijke stage (3 maanden)

Klachtenregeling

Heb je helaas een onvoldoende/onder verwacht niveau gekregen voor een onderwijs episode of coschap? Er zijn dan wat actiepunten die je zelf moet ondernemen. De Ko-Raad helpt je graag hierbij. Via deze link wordt via een 8-stappenplan een overzicht geschetst van de procedure die je als student zult moeten doorlopen. Kom je er niet uit? Stuur ons dan een e-mail!

Klachtenterugkoppeling

Hieronder staan relevante terugkoppelingen vermeld afkomstig uit de ALV’s of uit overleg met andere medezeggenschapsorganen.

OMT-2

Het Onderwijsmanagement Team-2, ofwel OMT-2 houdt zich bezig met het (mede)definiëren van de kwaliteitseisen voor de master Geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma Geneeskunde.

Via een systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs, waaronder gestructureerde evaluatie procedures, worden initiatieven voor kwaliteitsverbetering genomen. De vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering en de begeleiding van coassistenten wordt bewaakt.

Het OMT-2 voert overleg met de opleidingscommissie en examencommissie Geneeskunde en geeft advies aan de directeur opleiding Geneeskunde op het gebied van onderwijs in de master Geneeskunde.

Leden

Mw. dr. MHJ van de Pol
Drs. RJM Claessen
Dr. BJJW Schouwenberg
Dr. OR Buyne
Dr. AC Kapelle
Mw. drs. JH Schieving
Dr. A. M. Landstra
Drs. N. Meijers
Dr. A. Scharstuhl
Mw. Emma van Wijk
Mw. dr. JC Dahlhaus-Booij
Mw. Roos van Meggelen
Mw. Marthe Sliepenbeek
Mw. Milly van de Warenburg
Mw. Gaby van Welsum
Mw. Anouk Winter
Mw. Jetske Stam

Voorzitter
Docentlid
Docentlid
Docentlid
Docentlid
Speciaal docentlid senior en keuzecoschappen
Speciaal docentlid affiliates
Adviseur
Adviseur
Student-assessor
Secretaris
Studentlid
Studentlid
Studentlid
Studentlid
Studentlid
Studentlid

De Ko-Raad heeft maandelijks overleg met de studentleden van het OMT-2. Deze studentleden, evenals de studentassessor, zijn ook aanwezig bij de maandelijkse Ko-Raad ALV.

...afstuderen?

Studeer je bijna af? Gefeliciteerd! Afstuderen betekent vaak ook het einde van jouw studententijd en het begin van een werkend leven. Dan zijn er een heel aantal zaken die je moet regelen. Al deze zaken zijn op een rijtje gezet in het document Afstuderen voor Dummies. Succes!

...grensoverschrijdend gedrag

Wanneer je als co-assistent tijdens je opleiding te maken krijgt met ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie, zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen om het gedrag te melden. Indien je twijfelt of je een melding moet maken van het ongewenste gedrag, is het ook mogelijk om er met één van onderstaande vertrouwenspersonen over te praten en zo een afweging te maken wat het beste is in jouw situatie.

De stappen die hieronder staan beschreven zijn afkomstig uit de meldingsregeling die in de studiegids staat beschreven.

Het doen van een melding
Wanneer student geneeskunde te maken krijgt met ongewenst gedrag is allereerst van belang de context ervan te bepalen:

  • 1. Als het incident door een patiënt werd veroorzaakt is de begeleider, opleider of de (stage)coördinator de eerst aangewezen persoon om een gesprek mee te hebben, eventueel in de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon.
  • 2. betreft het een stagebegeleider of een ander persoon op de stageplaats die de persoonlijke grenzen heeft overschreden dan is de vertrouwenspersoon degene die voor opvang en begeleiding zorgt.In zulke gevallen adviseert het IWOO de student om contact op te nemen met een van devertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor het Radboudumc.
  • 3. betreft het grensoverschrijdend gedrag van een medestudent, docent of ander persoon buiten de kliniek/stage dan kan een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon voor studenten bij de Dienst Studentenzaken, afdeling Studentenbegeleiding, van de Radboud Universiteit

Een melding van een incident aan een vertrouwenspersoon moet mondeling of schriftelijk worden ingediend. Bij zo’n melding worden inhoud, tijdstip, naam van de melder en de naam van de aangemelde genoemd. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Vertrouwenspersoon Radboudumc
Mail: vertrouwenspersoon.amd@radboudumc.nl

Vertrouwenspersoon Radboud Universiteit
Mail:  vertrouwenspersonen@ru.nl

...een onvoldoende?

Heb je helaas een onvoldoende/onder verwacht niveau gekregen voor een onderwijs episode of coschap? Er zijn dan wat actiepunten die je zelf moet ondernemen. De Ko-Raad helpt je graag hierbij. Via deze link wordt via een 8-stappenplan een overzicht geschetst van de procedure die je als student zult moeten doorlopen. Kom je er niet uit? Stuur ons dan een e-mail!

...een prikaccident

Wat te doen bij een prikaccident? Een prikaccident is niet een heel uitzonderlijk voorval op de werkvloer, al ga je nog zo zorgvuldig te werk. Als je bijvoorbeeld moe of wat minder geconcentreerd bent, kan een kleine onhandigheid al een prikaccident veroorzaken. Niet alleen jezelf prikken met een infuusnaald, maar ook het in je ogen krijgen van liquor of bloed vallen onder deze categorie. Het is slim om vooraf al een keer gelezen te hebben wat je moet doen als dit gebeurt, omdat er vaak veel stress en paniek heerst in een dergelijke situatie.

Het advies is vooral om rustig te blijven en hulp in te schakelen. Afhankelijk van het ziekenhuis waar je coschap loopt verschilt namelijk vaak het protocol betreft het maken van een melding en de afhandeling ervan. Vaak weet je supervisor wat de regels zijn of kan je op het intranet van het desbetreffende ziekenhuis meer informatie vinden. Afhankelijk van het ziekenhuis en het dagdeel zal de melding vaak door de arbodienst of de assistent interne Geneeskunde/ infectieziekten worden opgepakt.

Zie hier het 7-stappenplan opgesteld door het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten). Tip: print het uit en stop het in een notitieboekje.

Daarnaast kan je meer informatie vinden in de landelijke richtlijn van het RIVM LINK. Twijfel je of je te maken hebt met een prikaccident? Spreek je zorgen uit en vraag een collega om hulp! Laat dit niet een halve dag wachten, maar maak hier meteen werk van. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Zorg daarnaast altijd voor je eigen veiligheid. Zie je een arts geen spatbril dragen bij een OK? Trek je er niets van aan en neem jouw eigen verantwoordelijkheid om het wel te doen. Niet in alle gevallen is het nodig om bloed bij de patiënt af te nemen. Wanneer dit (mogelijk) wel het geval is, wees je er dan van bewust dat de patiënt even in het ziekenhuis gehouden moet worden.