IMS

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschap organisatie voor medische studenten. De stichting is opgericht in 2018 en een resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle Geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studenten- of coraden.

De samenkomst van organisatorische koplopers van alle verschillende faculteiten maakt het IMS een uniek en belangrijke organisatie. Onder leiding van een vierkoppig bestuur heeft het IMS ten doel om de kwaliteit van het medisch onderwijs in Nederland te bevorderen, de belangen van Geneeskundestudenten in Nederland te behartigen en het signaleren en aanpakken van faculteit overstijgende problemen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het nieuwe raamplan artsopleiding, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding. De taak van de bestuursleden is primair het waarborgen van de continuïteit van het IMS en het verwezenlijken van de doelstellingen die zij zelf voorafgaande aan hun bestuursjaar vaststellen. Tevens vervullen zij een vertegenwoordigende rol in verschillende werkgroepen en studentenorganisaties.

CoStaCie

Als commissie organiseert de Coassistenten- en Stagelopers commissie feesten en activiteiten voor de masterstudent aan de medische faculteit. Vijf keer per jaar is er een CoSta-feest die met veel plezier wordt bezocht in de schaarse vrije uurtjes die de stagelopers en coassistenten nog over hebben. Daarnaast worden er ook verschillende Vrijmibo’s georganiseerd. Verder is er elk jaar een vette cantus waar je al je gemiste biertjes van het hele jaar kan inhalen en een activiteit die elk jaar nog een verrassing is. Tot slot is er de Coschap-Van-Het-Jaar verkiezing waarin we elk jaar de beste opleidingsplaats verkiezen. Alle ziekenhuizen en affiliates dingen mee naar de gewilde hoofdprijs. Door middel van de inventarisatie van de IWOO enquêtes rondom een bepaald thema wordt uit de nominaties de uiteindelijke winnaar bepaald.

Ben je stageloper, coassistent of al een geïnteresseerde bachelorstudent? Kom langs op een van onze activiteiten of feesten. Je vindt ons in de nieuwsbrief van de Ko-Raad en MFVN, op de site van de Ko-Raad en op onze Facebook pagina.

Tot op onze volgende activiteit!
Groetjes,

De CoStaCie
costacie@mfvn.nl

OMT-1

Het Onderwijsmanagement Team-1, ofwel OMT-1, is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma's voor de studierichtingen Biomedische wetenschappen en Geneeskunde in de bachelorfase. Voor een uitgebreidere lijst met haar taken, klik hier.

OMT-2

Het Onderwijsmanagement Team-2, ofwel OMT-2 houdt zich bezig met het (mede)definiëren van de kwaliteitseisen voor de master Geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma Geneeskunde.

Via een systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs, waaronder gestructureerde evaluatie procedures, worden initiatieven voor kwaliteitsverbetering genomen. De vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering en de begeleiding van coassistenten wordt bewaakt.

Het OMT-2 voert overleg met de opleidingscommissie en examencommissie Geneeskunde en geeft advies aan de directeur opleiding Geneeskunde op het gebied van onderwijs in de master Geneeskunde.

Leden

Mw. dr. MHJ van de Pol
Drs. RJM Claessen
Dr. BJJW Schouwenberg
Dr. OR Buyne
Dr. AC Kapelle
Mw. drs. JH Schieving
Dr. A. M. Landstra
Drs. N. Meijers
Dr. A. Scharstuhl
Mw. Emma van Wijk
Mw. dr. JC Dahlhaus-Booij
Mw. Roos van Meggelen
Mw. Marthe Sliepenbeek
Mw. Milly van de Warenburg
Mw. Gaby van Welsum
Mw. Anouk Winter
Mw. Jetske Stam

Voorzitter
Docentlid
Docentlid
Docentlid
Docentlid
Speciaal docentlid senior en keuzecoschappen
Speciaal docentlid affiliates
Adviseur
Adviseur
Student-assessor
Secretaris
Studentlid
Studentlid
Studentlid
Studentlid
Studentlid
Studentlid

De Ko-Raad heeft maandelijks overleg met de studentleden van het OMT-2. Deze studentleden, evenals de studentassessor, zijn ook aanwezig bij de maandelijkse Ko-Raad ALV.

SOOS

“Is er iets loos? Kom naar 't SOOS! Elke werkdag tussen 11.30 tot 12.30 uur.” De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS) is het aanspreekpunt voor al je onderwijs gerelateerde vragen, klachten of opmerkingen voor studenten GNK, BMW en MMD. Je kan ‘t SOOS raadplegen wanneer iets niet duidelijk is over de rest van het studiejaar, de planning, Brightspace, problemen of andere klachten, opmerkingen of suggesties. Of het nu gaat over de wel/niet werkende wifi-verbinding of de inhoud van een tentamen, bij SOOS kun je altijd terecht!

Vragen en klachten die bij ‘t SOOS binnenkomen, bespreken ze in hun wekelijkse vergadering. Deze proberen ze zelf op te pakken, en waar nodig roepen ze de hulp in van andere medezeggenschapsorganen. De jaarvertegenwoordigers behartigen de belangen van hun jaargroep en onderhouden daartoe intensief contact met de episode coördinatoren. Door de mening van de student te vertegenwoordigen, houden ze de kwaliteit van het onderwijs op niveau en proberen zij deze constant te verbeteren.

Elke maand organiseert ‘t SOOS een overleg met alle medezeggenschap op de faculteit. Hiermee houden ze elkaar op de hoogte en stemmen ze af welk orgaan welke taken oppakt. Behalve vergaderen bezoeken ze ook verschillende congressen en symposia. Hiermee blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het medisch onderwijs en onderhouden ze contact met de mensen die onderwijs ontwikkelen en geven.

Mocht je vragen hebben, dan kun je elke werkdag terecht op de SOOS-kamer. Deze is te vinden op route 87, naast de MFVN-kamer. Iedere werkdag heeft er iemand zitting van 11.30 tot 12.30 uur, maar vaak zijn ze ook daarvoor en daarna aanwezig. Verder hebben zij opladers voor zowel verschillende telefonen als laptops als je die nodig zou hebben. In ruil hiervoor zouden ze het fijn vinden als studenten hun studentenkaart, ID, rijbewijs of iets in die richting geven, zodat zij er zeker van zijn wie wat heeft geleend.

Doelstellingen SOOS

 • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de studenten Geneeskunde Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease, op het gebied van onderwijs;
 • Het functioneren als meldpunt om studenten met hun opmerkingen, klachten of vragen over het onderwijs verder te helpen;
 • Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de opleidingen BMW en GNK;
 • Het leveren van een bijdrage aan een goede informatievoorziening aan studenten over het onderwijs.

Activiteiten SOOS

 • Wekelijks een vergadering voor lopende zaken te beleggen;
 • Contacten te onderhouden met andere medezeggenschapsorganen en uitvoerende organen binnen de faculteit en met deze, namens de studenten, in overleg te treden; meningen en standpunten van studenten weer te geven en deze aan betrokken instanties kenbaar te maken;
 • De studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en MMD op de hoogte te houden van de activiteiten van de verschillende medezeggenschapsorganen;
 • Het verzamelen en verspreiden van informatie van belang voor de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en MMD.

Zie verdere informatie op hun eigen website via deze link.

IMS

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschap organisatie voor medische studenten. De stichting is opgericht in 2018 en een resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle Geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studenten- of coraden.

De samenkomst van organisatorische koplopers van alle verschillende faculteiten maakt het IMS een uniek en belangrijke organisatie. Onder leiding van een vierkoppig bestuur heeft het IMS ten doel om de kwaliteit van het medisch onderwijs in Nederland te bevorderen, de belangen van Geneeskundestudenten in Nederland te behartigen en het signaleren en aanpakken van faculteit overstijgende problemen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het nieuwe raamplan artsopleiding, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding. De taak van de bestuursleden is primair het waarborgen van de continuïteit van het IMS en het verwezenlijken van de doelstellingen die zij zelf voorafgaande aan hun bestuursjaar vaststellen. Tevens vervullen zij een vertegenwoordigende rol in verschillende werkgroepen en studentenorganisaties.

FSR

Wat is de Facultaire Studentenraad?
De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De Faculteit Medische Wetenschappen bestaat uit vier opleidingen, namelijk Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en de master Molecular Mechanisms of Disease, welke worden vertegenwoordigd door de FSR der Medische Wetenschappen.

De FSR der Medische Wetenschappen houdt zich vooral bezig met zaken die breder zijn dan alleen de inhoud van de opleidingen, bijvoorbeeld met de faciliteiten op de faculteit. Alle studentleden van de FSR hebben ook zitting in de UMC-Raad. De UMC-Raad bestaat uit AIOS, PhD’ers, professoren en studenten, die advies geven (gevraagd en ongevraagd) over alles wat betrekking heeft op onderzoek en onderwijs binnen het Radboudumc. Zo wordt er onder andere gekeken naar de hooglerarenbenoemingen (geven ze wel genoeg onderwijs?), het onderwijs en examenreglement (OER), maar ook plannen van het Radboudumc op het gebied van internationalisering en ICT. De FSR vertegenwoordigt dus binnen het Radboudumc de studenten.

Speerpunten FSR

 • Studentenwelzijn: door onder andere de coronacrisis gaat het niet goed met het mentaal welbevinden van de studenten op de medische faculteit. De FSR is in samenwerking met verschillende gremia bezig om dingen te bedenken waardoor het studentenwelzijn verbeterd wordt.
 • Faciliteiten op de faculteit: de faculteit moet goed aangepast zijn aan de verwachtingen van studenten. De FSR staat hierin voor moderne studievoorzieningen. Hierbij horen onder andere goed werkende computers, makkelijk toegankelijke (digitale) leermiddelen en een sterke ICT-afdeling voor het onderwijs.
 • Kwaliteitsafspraken: bij de invoering van het studievoorschot is wettelijk bepaald dat het geld dat hierbij vrijkwam, geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hoger onderwijsinstellingen maakten hiervoor afspraken met studenten en docenten: de kwaliteitsafspraken. De FSR denkt mee over waar dit geld naartoe gaat en houdt er ook toezicht op dat dit geld goed besteed wordt.
 • Aansluiting bij ziekenhuis, universiteit en landelijke ontwikkelingen: onderwijs en patiëntenzorg worden steeds meer geïntegreerd, wat betekent in het ziekenhuis steeds meer onderwijs plaatsvindt. De FSR behartigt (en verdedigt) de belangen van studenten in overleggen over veranderingen (van organisatie tot financiering) in onderwijs, maar ook onderzoek en patiëntenzorg. Daarnaast hebben wij nauw contact met de USR (Universitaire Studentenraad) om aan te blijven sluiten bij de visie en voortgang van de Radboud Universiteit en blijven wij middels vertegenwoordiging in landelijke gremia als het IMS (interfacultair medisch studentenoverleg) en het BMSO (biomedisch studentenoverleg) op de hoogte van de nationale ontwikkelingen.
 • De vernieuwde curricula: de aanpassing van het curriculum van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen heeft veel gebracht en mogelijk gemaakt voor studenten, maar er waren en zijn nog veel elementen om aan te werken. De FSR staat allereerst voor meer en duidelijkere communicatie richting studenten, een stabiele onderwijsorganisatie, voor onderwijsinnovatie (middels digitalisering en adequate docentprofessionalisering) en een passende inrichting wat betreft organisatie en evaluatie.

Contact?
Wil je contact opnemen met de FSR? Mail dan naar: facultairestudentenraad@radboudumc.nl.

MFVN

De MFVN is de studievereniging voor de studies geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease aan het Radboudumc.

De Medische Faculteits Vereniging Nijmegen is in 1952 opgericht, het jaar dat de opleiding geneeskunde naar Nijmegen werd gebracht. Ontstaan uit heerenstudentenvereniging S.S.N. Roland, is de MFVN uitgegroeid tot een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Nijmegen. Gedurende haar hele bestaan heeft de MFVN zich ingezet voor de verrijking van het leven van medisch studenten, zowel binnen als buiten hun studie. Inmiddels heeft de vereniging ruim 2.500 leden en worden er door 24 commissies talloze activiteiten georganiseerd!

Lidmaatschap
Indien je aan het begin van je studie een lidmaatschap hebt afgesloten bij de MFVN, blijft dit lidmaatschap gedurende je gehele studie geldig. Met je lidmaatschap krijg je korting op instrumentaria en activiteiten.

Instrumentaria
Op de MFVN-kamer kun je terecht voor informatie over de faculteit, instrumentenverkoop en de verkoop van prachtige MFVN-merchandisers. De kamer is te vinden in het studiecentrum via route 87 en is elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Commissies
De MFVN is rijk aan 24 verschillende commissies. Speciaal voor masterstudenten is de Co-StaCie opgericht, de coassistenten en stagiaren comissie. Voor meer informatie klik hier.

Opleidings­commissie (OLC)

Geneeskunde
Bij wet (op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW) is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben. Ook staat in de wet omschreven dat deze commissie de kwaliteit van het onderwijs moet bewaken.

Adviezen
De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de decaan en de directeur van de opleiding. Deze adviezen kunnen gaan over de herziening van het curriculum, de studeerbaarheid daarvan, de studie- en studentenbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beoordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Actuele onderwerpen
Actuele onderwerpen die de commissie het afgelopen jaar heeft behandeld, zijn onder andere:

 • leerlijn-evaluaties
 • de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
 • de Masterherziening

Ideeën, suggesties of vragen
Ideeën of suggesties over de verbetering van de opleiding Geneeskunde of met vragen aan de Opleidingscommissie kan contact opgenomen worden met de ambtelijk secretaris Marlou Hacfoort of contact opgenomen worden met de studentenvertegenwoordiging uit de opleidingscommissie via olc.gnk@soos-nijmegen.nl.

Studentleden

 • Daniël van Dartel
 • Maarten Heuts
 • Linde Hoogendoorn
 • Celine van Latum
 • Monica Verkooijen
 • Isa Witteveen

Docentleden

 • Dr. Jos Draaisma (voorzitter)
 • Drs. Ron Hameleers
 • Dr. Gerald Vervoort
 • Dr. Marije Hogeveen
 • Dr. Maarten de Waal Malefijt
 • Dr. Edward Tan